Digital goods market-Platl.ru


Content: аренда апрель 2018.rar (106.20 KB)
Uploaded: 22.08.2018

Positive responses: 0
Negative responses: 0

Sold: 0
Refunds: 0407/5000
Kursovaya rabota po distsipline Grazhdanskoye pravo na temu "dogovor arendy",sdavalas´ v 2017 godu v MEI,otsenka 5,antiplagiat 96%,24 stranitsy.
VVEDENIYe…………………………………………………………………………3
1 GLAVA. OBSHCHIYe POLOZHENIYA O DOGOVORAKH ARENDY
2 GLAVA. SODERZHANIYe DOGOVORA ARENDY
3 GLAVA. OSNOVANIYA RASTORZHENIYA DOGOVORA. OTLICHIYe RASTORZHENIYA
ZAKLYUCHENIYe…………………………………………………………………..22
SPISOK ISPOL´ZOVANNOY LITERATURY……………………………..24
Coursework in the discipline Civil law on the subject of "lease", surrendered in 2017 to MEI, valuation 5, anti-plagiarism 96%, 24 pages.
INTRODUCTION .................................................................................... 3
1 CHAPTER. GENERAL PROVISIONS ON LEASE AGREEMENTS
2 CHAPTER. CONTENT OF THE RENTAL AGREEMENT
3 CHAPTER. BASIS OF TERMINATION OF THE CONTRACT. DIFFERENCE OF TERMINATION
CONCLUSION ................................................................................ 22
LIST OF USED LITERATURE ................................. .. 24
407/5000
Kursovaya rabota po distsipline Grazhdanskoye pravo na temu "dogovor arendy",sdavalas´ v 2017 godu v MEI,otsenka 5,antiplagiat 96%,24 stranitsy.
VVEDENIYe…………………………………………………………………………3
1 GLAVA. OBSHCHIYe POLOZHENIYA O DOGOVORAKH ARENDY
2 GLAVA. SODERZHANIYe DOGOVORA ARENDY
3 GLAVA. OSNOVANIYA RASTORZHENIYA DOGOVORA. OTLICHIYe RASTORZHENIYA
ZAKLYUCHENIYe…………………………………………………………………..22
SPISOK ISPOL´ZOVANNOY LITERATURY……………………………..24
Coursework in the discipline Civil law on the subject of "lease", surrendered in 2017 to MEI, valuation 5, anti-plagiarism 96%, 24 pages.
INTRODUCTION .................................................................................... 3
1 CHAPTER. GENERAL PROVISIONS ON LEASE AGREEMENTS
2 CHAPTER. CONTENT OF THE RENTAL AGREEMENT
3 CHAPTER. BASIS OF TERMINATION OF THE CONTRACT. DIFFERENCE OF TERMINATION
CONCLUSION ................................................................................ 22
LIST OF USED LITERATURE ................................. .. 24
No feedback yet